Etapp 15 / Högbyn – Lilla Älgsjön 13 km

HomeEtapperEtapp 15 / Högbyn – Lilla Älgsjön 13 km

Etappbeskrivning

Etapp nr 15 är en varierande sträcka som passerar flera intressanta naturområden. Du vandrar längs skogsstigar, små skogsvägar, grusvägar och en liten bit längs landsvägen. Stigarna och vägarna är för det mesta lättvandrade men höjdvariationerna längs etappen är stora.

Etappen startar ca 175 m ö h vid Högbyn. Utsikten är fantastisk från berget som mäter 241 m ö h. Vegetationen är rik och frodig och där finns spår från ”finntorpen” dvs. den kolonisation som skedde på 1600-talet av finländare.

Strax nedanför Högbyn går leden genom Skrikboravinen, en 300 m lång och upp till 10 m djup bäckdal med trolsk vegetation. I den örtrika lövskogen växer bl a lundstjärnblomma, trolldruva och den pampiga ormbunken strutbräken. För att skona vegetationen och underlätta vandringen finns trappor och spänger.

Efter väg 66 går du på en grusväg som passerar i utkanten av Jönsbackens naturreservat. Reservatet har stora botaniska värden och nedlagda kalkbrott. I närheten av kalkbrotten växer Jönsbackens stolthet, den vaniljdoftande purpurknipproten.

Fram till Hedkärra vandrar du en bit längs landsvägen innan du svänger in på en stig som tar dig förbi hästhagar fram till Svartbergets naturreservat. Här går Bruksleden nedanför berget i kanten av reservatet. Du kan också välja att vandra genom reservatet och passera Svartbergets högsta punkt som ligger 45 m över omgivningarna. Så småningom viker Bruksleden in på en mindre stig och efter en ganska kraftig stigning är du uppe på Jättåsarna. Detta berg höjer sig 231 m ö h. Utefter bergets sluttningar kan man se spår från Yoldiahavet, det hav som täckte området efter att den senaste inlandsisen dragit sig tillbaka. Över de granskogsklädda Jättåsarna går leden längs en relativt lättvandrad stig.

På andra sidan berget kommer du ner på en grusväg. Nu följer en drygt två kilometer lång vandring fram till Semla i nordvästra utkanten av Fagersta. Här låg en gång ett bruk som var det största i Fagerstatrakten. Anorna går tillbaka till 1300-talet.

Från Semla går leden en bit längs landsvägen innan den viker av in i skogen igen. Du har nu knappt fyra kilometers vandring genom kuperat skogslandskap till etappmålet. Under vägen passerar du en kupolkälla. Etappmålet lilla Älgsjön ligger på en vacker plats med utsikt över vattnet. Här finns både en raststuga och ett vindskydd.

Rastplatser

Vid lilla Älgsjön finns en stor och fin raststuga med kamin och sovbänkar. Intill stugan ligger ett vindskydd med eldstad. Här finns även TC och en brygga. Rastplatsen ligger i ett vackert läge intill sjön.

Kommunikationer

Vid Högbyn finns gott om parkeringsplatser.

På vardagarna går buss nr 84 från Hedkärra in till Fagersta. Busshållplats finns vid Jönsbacken och Hedkärra.

Till och från Fagersta kommer du lättast med tåg från Västerås eller Ludvika.

Från Fagersta går även buss nr 500 mot Skinnskatteberg-Köping eller mot Norberg-Avesta. Från Semla är det ca 1 km ut till väg 68 där bussen stannar.

Du kan inte komma till etappmålet vid lilla Älgsjön med bil eller kollektivtrafiken.

Bo och äta

I Hedkärra, som du passerar några kilometer efter Högbyn, ligger Gård Marviken med stug- och rumsuthyrning.

Vill du veta mer om var du kan bo och äta i Fagersta. Gå in på länken nedan.

Läs mer ›

Handla mat

Matvarubutiker finns vid Järntorget i Fagersta, ca 2,5 km från leden om du tar vägen via Andra sidan.

Högbyn

Berget når ca 240 m ö h. Genom att området ligger ovanför högsta kustlinjen har det fina materialet i marken sköljts bort utan den goda odlingsjorden ligger kvar på sluttningarna. På 1600-talet slog sig finska nybyggare ner i området. Högbyn är en av ytterst få finnbosättningar i Västmanlands län. Marken i området är kalkhaltig och har givit förutsättningar för en rik ängs- och lundflora.

Skrikboravinen

Skrikboravinen utgörs av en ca 300 m lång och upp till 10 m djup bäckdal. Området täcks av finkorniga sediment som svallats ur från den intilliggande Färnaåsen då havet nådde hit upp för flera tusen år sedan. Ravinen har bildats genom att bäcken eroderat sig ner till det underliggande grövre materialet.

Idag är förhållandena relativt stabila då marken hålls på plats av vegetationen. Ravinens sidor är bevuxna med örtrik lövskog. Där växer bl a strutbräken, trolldruva och lundstjärnblomma.

Jönsbackens naturreservat

Jönsbacken är ett litet naturreservat med stora botaniska värden. Det ligger på ett stråk av urkalk som sträcker sig genom Fagersta och Norbergs kommuner. I reservatet finns flera sedan länge nedlagda kalkbrott. Berggrunden ger en kalkrik jord, vilket gynnar växtligheten på platsen. De öppna partierna i närheten av brotten hyser därför den mest intressanta floran.

I norra delen finns ett bergsparti och i söder ligger Skrikbokärret. Kärret nyttjades tidigare som slåtteräng men idag är delar av det igenväxt. Här kan man hitta typiska våtmarksväxter som blåtåtel, kråkklöver och ängsull. Här växer även kung Karls spira, slåtter-blomma, ängsnycklar och ögonpyrola. Den sällsynta oxstarren växer i stora eleganta tuvor.

Lövträd gynnas av den kalkrika marken. Medan regionen annars domineras av barrträd växer i Jönsbackens skogsmiljö lövträd som alm, lönn, gråal, hägg och sälg samt buskar som tibast, olvon, måbär och brakved. Miljön lockar till sig många småfåglar.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller inom reservatet (se läns-styrelsens hemsida för mer information)

Svartbergets naturreservat

Det branta Svartberget, som reser sig ca 45 m över slätten vid Hedkärra, består till stor del av urkalksten. Flera nedlagda kalkbrott finns i området. Kalken som bröts här användes bland annat som slaggbildare vid Västanfors och Ängelsbergs masugnar.

Området har, liksom Jönsbacken, en artrik flora som gynnas av den kalkrika jorden. Här växer arter som murruta, backskafting och lundelm och flera intressanta mossor som sköldmossa, vedtrapp-mossa och hornflikmossa.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller inom reservatet (se länsstyrelsens hemsida för mer information)

Jättåsarna

Berget Jättåsarna höjer sig 231 m ö h. Åt nordväst sluttar berget ner mot den snart igenvuxna sjön Saxen. Jättåsarna har en oländig terräng med ett par pyttesmå tjärnar samt en del gruvhål. Berget bjuder på flera geovetenskapligt intressanta lokaler. Utefter sluttningarna finns spår efter Yoldiahavet. På bergets östra sluttning finns ett välutvecklat klapperstensområde på ca 170-180 meters höjd över havet. Klapperstensfältet har sju tydliga strandvallar. Utmed den sydöstra sluttningen finns ett imponerande strandhak drygt 180 m ö h. Hakets fot sammanfaller med områdets högsta kustlinje, den nivå Yoldiahavet nådde som högst.

Semla

Semla omnämns för första gången på 1300-talet. Bland annat fanns här gruvor och ett mäktigt järnbruk. Bruket hade sin storhetstid under 1700-talet och ruinerna efter en av hamrarna finns fortfarande kvar. 1861 övergick bruket i Fagersta bruk. Man tvingades riva hytta och hammare i samband med byggande av Strömsholms kanal. Slussarna vid Semla var de första som byggdes. Mellan ån och kanalen finns en konstgjord ö med två slussvaktarbostäder.

Naturen runt Semla har stora värden med rik växtlighet och ett flertal intressanta fågelarter. Längs kanalen finns en skyltad vandringsled.

Området runt Semla ingår i Ekomuseum bergslagen.

Fagersta

Redan på 1600-talet började järnhantering i större skala i de tre bruken Fagersta, Semla och Västafors. Under 1800-talets början växte Fagersta. Man byggde klensmedjor och byggde om hammar-smedjor. Gruvor, hyttor och skogsegendomar köptes in. Vid 1800-talets slut övertog Fagersta de båda andra bruken och Fagersta Bruks AB blev ett av landets största järnbruk.

”Andra sidan” är ett område med en särskild, gammal prägel. Här finns brukets herrgårdsanläggning med omkringliggande tjänste-mannabostäder. Herrgården uppfördes under Gustav III regeringstid i mitten av 1700-talet. Den gästades av kungen själv år 1787 i sam-band med invigningen av Strömsholms kanal.

I Fagerstas gamla brandstation finns idag bruksmuseet. Här berättas om brukets och Fagerstas historia. Du kan titta på sågklingor, sängfjädrar och granater men även på produkter från de fyra stålföretag som idag finns etablerade i Fagersta.

Ettappkarta